Salgs- og leveringsbetingelser NO

PRATEC NORGE A/S, co/3P Logistik AS, Skjærvaveien 44, 2010 Strømmen

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for ethvert salg foretatt av Pratec Norge AS (”Pratec”), med mindre andet skriftlig er avtalt.

1. Leveringsvilkår
Levering finner sted i henhold til EXW (Ex Works), Incoterms 2020, vårt lagerhotell: co/3P Logistik AS, Skjærvaveien 44, 2010 Strømmen.
Ordrer under 1.000,00 Nkr pålegges et ekspeditionsgebyr på 350,00 Nkr.

2. Betalingsvilkår
Produsent har rett til å endre spesifikasjoner og priser uten forutgående avtale.
Betaling skjer i norske kroner med mindre annet avtales skriftlig. Betaling skal skje direkte til Pratec eller til en bank anvist av Pratec.
Omkostningene ved overførsel av kjøpesummen er Pratec uvedkommende.
Hvis betaling ikke skjer ved forfall, vil det bli beregnet en rente på 2% pr. påbegynt måned.

3. Eiendomsforbehold
Pratec bevarer eiendomsretten til leverte varer, inntil hele kjøpesummen med renter, omkostninger m.m. er betalt.

4. Forsinkelse
Pratec har ingen ansvar for forsinkelser, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser av forsinkelsen.

5. Reklamasjoner og ansvar for mangler
Enhver risiko for varene overgår til kjøper på tidspunktet for levering av varene. Kjøper forplikter seg til å gjennomgå mottatt vare ved levering. Ethvert krav vedrørende varenes kvantitet skal fremsettes straks etter levering har funnet sted. Krav vedrørende varenes kvalitet skal skje skriftlig til Pratec innen 48 timer etter levering. Hvis Pratec ikke har mottatt reklamasjon innen gitte frist bortfaller kjøpers eventuelle innsigelser mot kvantitet og kvalitet.

Pratec er forpliktet til å avhjelpe alle feil og mangler på varen som skyldes feil i konstruksjon, materialer eller fremstilling. Pratec avgjør selv om avhjelpingen skal skje ved reparasjon eller utskiftning av defekt del.

Pratec sitt ansvar omfatter kun mangler som viser seg innen et år fra leveringsdato.

Pratec har ingen ansvar for mangler utover dette og det gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, herunder driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

6. Returnering
Returnerede varer fratrekkes 20% ved kreditering, med mindre annet avtales. Pratec er ikke ansvarlig for eventuelle fraktomkostninger i anledning returnering. Skaffevarer tas ikke retur.

7. Garantibestemmelser
Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, ytes det ikke noen garanti mot feil og mangler utover punkt 5. i anførte reklamasjonsrett.

Såfremt Pratec har påtatt seg å yte garanti, omfatter det kun denne feil alene og mangler vedrørende konstruksjon, materiale og fremstilling. En ytet garanti av Pratec omfatter ikke feil og mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold, feilmontering, brukerfeil eller endringer på varen foretatt av bruker. Garantien omfatter videre ikke normal slitasje og forringelse. Pratec’s garantiforpliktelse forutsetter at kjøper kan dokumentere at varen er vedlikehold i henhold til Pratec og produsentens vedlikeholdsrutiner.

Kjøper skal gi Pratec skriftlig meddelelse om feil eller mangler ved den solgte varen senest 10 dager etter feilen eller mangelen er eller burde vært konstatert av kjøper. Såfremt kjøper ikke underretter Pratec innen utløpet av denne frist og innen utløpet av garantiperioden, mister kunden retten til å fremsette krav i anledning feilen eller mangelen.

Pratec er forpliktet til å avhjelpe alle mangler som er omfattet av gitte garanti og Pratec avgjør selv om avhjelpningen skal skje ved reparasjon eller utskiftning av defekt del.

Pratec har ingen ansvar for øvrig for slike mangler. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, herunder driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

8. Produktansvar
Kjøper skal holde Pratec skadesløs, i den utstrekning Pratec pålegges ansvar ovenfor tredjemann, for skade og tap som Pratec etter denne bestemmelsen ikke er ansvarlig for ovenfor kjøperen.

Pratec er ikke ansvarlig for skader forårsaket av det solgte:

A. På fast eiendom eller løsøre, som inntreder, når materiellet er i kjøperens besittelse
B. På produkter som er tilvirket av kjøper, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følge av det solgte forårsaker.

Pratec er ikke i noen tilfelle ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

Pratec sitt eventuelle ansvar for skader på ting kan under ingen omstendigheter overstige kjøpesummen for den leverte vare.

Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den andre om dette.

Pratec og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav, som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av leverte produkt. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og Pratec skal dog alltid avgjøres ved det avtalte arena i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

9. Gjenvinnbar emballasje
Pratec forbeholder seg retten til å fakturere kjøper for gjenvinnbar emballasje (herunder EUR-paller, plast EUR-paller, plastbokser etc) i det omfang kjøper ikke returnerer eller bytter inn slik emballasje.

10. Ansvarsfraskrivelse og force majeure
Streik, lock-out, forretningsforstyrrelser, restriksjoner fra offentlige myndigheter, forsinket levering fra underleverandører og lignende omstendigheter som er utenfor Pratec sin kontroll, forlenger tidspunktet for levering til kunden inntil omstendighetene er opphørt, gir Pratec rett til å kansellere ordren såfremt omstendighetene vedvarer mer enn 30 dager.

Hvis ordren kanselleres av Pratec som en følge av gitte omstendigheter, skjer dette uten at kjøper kan rette krav om erstatning mot Pratec. Krig, borgelige uroligheter, naturkatastrofer og lignende begivenheter utenfor partenes kontroll, herunder mangel på råvarer, konfiskering, valutarestriksjoner eller myndighetenes inngripen, gir Pratec rett til helt eller delvis å oppheve ethvert tilbud og/eller stående ordrer. Den part som krever force majeure er forpliktet til å informere den andre part innen 7 dager etter force majeure er inntrådt.

11. Tvister
Enhver tvist mellom partene vedrørende denne kontrakt skal avgjøres i overensstemmelse med norsk rettsvesen. Tvister skal alltid først forsøkes avklart utenomrettslig. Såfremt en tvist ikke kan avklares i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved vollgift. Pratec kan dog velge å bringe saken inn for sitt lokale rettsvesen.

tandhjul

HVEM ER VI?

PRATEC GROUP ApS er et skandinavisk handelshus, som selger hele våre produktprogram til det Skandinaviske marked via vårt meget profesjonelle forhandler-nettverk.

Pratec Norge

Pratec Norge
Kontakt os
Skjærvaveien 44, NO-2010 Strømmen
+47 4000 4881
pratec@pratec.no